Nyugati Bahnhof

In Arbeit / Budapest VI. Bezirk Nyugati Bahnhof

Megvalósulás helye:

Budapest VI. Bezirk Nyugati Bahnhof


Megbízó:


Megvalósulás ideje:


Planer: